Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrany a obrany, zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v obci, ochrany a obrany tzv. měkkých cílů, první pomoci, prostředků a postupů osobní ochrany, přípravy na mimořádné situace resp. krizové situace, nouzové přežití, zásobování a spojení v rámci obce či kraje především v duchu Koncepce ochrany obyvatelstva a Koncepce přípravy občanů k obraně státu.