CIVILNÍ BEZPEČNOST OBČANŮ OBCÍ A MĚST

Pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů), tj. koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ, OBCÍ A MĚST (CIBOOM).

Projekt CIBOOM je realizovaný v součinnosti s branně-bezpečnostními spolky, zejména CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s., soukromými bezpečnostními službami a dalšími partnery.


KONCEPCE CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ OBCÍ A MĚST

Při mimořádných událostech, zejména většího rozsahu, může dojít dříve či později ke zhoršení bezpečnostní situace v obce, v krajním případě i ke zhroucení dosud fungujícího státu, zhroucení struktur řízení a zásobování společnosti. Zavládne anarchie a bezvládí, které bude postupně nahrazováno vládou silnějšího. Začne chaos, teror a války gangů nebo chceme-li, klanů. V první fázi může dojít k nahromadění velkého množství zoufalých, hladových a ohrožených lidí, kteří se ocitnou v těžké nouzi a bez pomoci, v konfliktu navíc bude také množství raněných, bez dostatečné péče. Z nich se vytvoří chaotické skupinky nebo dav, aby získali okamžité životní potřeby. Budou nepevné a vnitřně konfliktní. Dále se z nich vyčlení organizované skupiny s pevnou hierarchií – ty budou mít největší šanci na získání životních potřeb a budou tvrdí, bezohlední a asi velmi krutí vůči všem okolo, aby prosadili svou dominanci a zastrašili protivníky. Budou ozbrojeni a budou mít polovojenskou organizaci. Pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů), tj. koncepci CIVILNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ, OBCÍ A MĚST (CIBOOM).

KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA

Ochrana obyvatelstva, civilní ochrana a civilní obrana Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Za válečného stavu se civilní ochrana stává součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. Civilní obrana je zde definována jako „plnění některých nebo všech zde uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití“.

SPECIALISTA OCHRANY OBYVATELSTVA

Specialista ochrany obyvatelstva (SpeCOO) je odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na organizaci a řízení bezpečnosti v obci, přípravu obce na mimořádné situace, organizaci a řízení záchranných prací v obci, obnovu území postiženého mimořádnou událostí a ochranu zaměstnanců v podniku při mimořádných situacích. Podmínkou pro získání odbornosti Specialista OO je účast na dvoudenním kurzu v prostorách Ústřední hasičské školy (celkem 16 hodin) a splnění závěrečného písemného testu. Odbornost Specialista OO je především důležitá pro města a obce, ve kterých nejsou jednotky IZS ČR. Je řada úkolů a služeb, které vyplývají z vyhlášky 380/2002Sb., a starostové měst a obcí zodpovídají za jejich plnění. Jedním z takových úkolů je zřízení krizového štábu obce, za který zodpovídá starosta a je jeho povinnosti v krizovém štábu mít specialisty a techniky ochrany obyvatelstva pro řízení úkolů v důsledku mimořádných událostí a řízení záchranných a likvidačních prací. Pro obec je potřeba mít, mimo hasičů, také evakuační skupiny, zásobovací, stravovací, pořádkové hlídky, obsluhy el. centrál, zdravotníků a mnoho dalších činností pro zajištění úkolů spojených s přípravou na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací v obci. Náklady spojené s činností všech těchto skupin i krizového štábu, tj. např. vybavení a odměny členů, jsou hrazeny z rozpočtu obce.


Hlavní partneři projektu

Please enable the javascript to submit this form

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search