PŘÍSLUŠNÍCI SBORU OBECNÍ BEZPEČNOSTI (S.O.B.) jsou evidováni v celorepublikovém registru S.O.B., který provozuje spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

PŘÍSLUŠNÍKEM S.O.B. se může stát bezúhonná fyzická osoba, muž či žena, starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky bez ohledu na svoji státní příslušnost, národnost, politickou či náboženskou orientaci, která souhlasí s procesem a podmínkami evidence v registru S.O.B. a má zájem se aktivně podílet na činnosti S.O.B. v rámci jeho organizační struktury.

PŘÍSLUŠNÍKEM S.O.B. se může stát i člen statutárního orgánu či výkonného výboru samostatné právnické osoby (např. spolku) se sídlem na území ČR, který v rámci činnosti S.O.B. zastupuje celou právnickou osobu. Na tyto příslušníky se vztahují analogické předpoklady jako na členy fyzické osoby.

Každý příslušník může být podle svých dovedností a možností zařazen do jedné z následujících kategorií:

  • Analytik
  • Specialista
  • Preventivně výchovná činnost
  • Terénní činnost (COO, CIB, ...)

Podmínkou pro zařazení do některé z uvedených kategorií je prokázání odpovídajících dovedností např. získaným vzděláním či certifikátu v příslušném oboru, službou hasičského sboru či v bezpečnostních složkách státu či podobnou kvalifikací.

Podmínkami pro zažazení mezi PŘÍSLUŠNÍKY S.O.B. (pro všechny kategorie) jsou:

  • beztrestnost - prokázaná čistým trestním rejstříkem nebo platným zbrojním průkazem
  • absence extrémistických názorů a postojů
  • duševní a tělesná způsobilost pro zařazení do příslušné kategorie
  • právní způsobilost a věková hranice od 18 do 75 let
  • aktivní a samostatný přístup při řešení úkolů

Zařazení PŘÍSLUŠNÍKA S.O.B. není nárokové a vzniká na základě vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, doložení požadovaných dokladů a schválení zařazení příslušníka Výkonným výborem republikového S.O.B. (VV S.O.B.).

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje PŘÍSLUŠNÍKŮ S.O.B. jsou zpracovatelem (spolkem CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje PŘÍSLUŠNÍKŮ S.O.B. jsou nevyhnutelné k tomu, aby mohl být příslušník zaevidován v celorepublikovém registru. V případě, že příslušník své osobní údaje neposkytne, nemůže být ani zařazen do výkonu činnosti v rámci S.O.B..

S osobními údaji PŘÍSLUŠNÍKŮ S.O.B. bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po zákonnou dobu. Příslušník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti příslušníka, zaslané na adresu sob@civilnibezpecnost.cz, je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje PŘÍSLUŠNÍKŮ S.O.B. jsou zpracovávány po dobu platnostni evidence v registru a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje příslušníků nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur SBORU COOBRA za účelem zajíštění činnosti příslušníka a provozování celorepublikového registru.

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je registrační formulář chráněn přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v registru je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Please enable the javascript to submit this form

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search